Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

El responsable de la docència de l’Observatori de l’Ebre i tutor de Pla de formació objecte de l’expedient SOC018/18/00422 per l’aprenentatge de recuperació de registres històrics i dades geofísiques manifesta:

Que el contracte en pràctiques objecte d’aquest expedient s’inicià el 31 d’octubre de 2018 i finalitzà el 30 d’abril de 2019, amb una durada de sis mesos,

Que s’han complert els objectius del pla d’aprenentatge. L’alumne s’ha familiaritzat amb les tècniques de manipulació d’un escàner i dels programes d’escaneig amb sortida dels arxius en diversos formats (jpg, pdf, ...) i ha assolit les competències i habilitats necessàries per a la recuperació de registres geofísics històrics.

Que s’ha creat un arxiu digital amb las còpies escanejades per a que servi de reservori digital i aquestes còpies digitals s’han numeritzat usant un programa de reconeixement de caràcters. Sobre les dades ja numeritzades l’alumne ha après a usar tècniques de correcció, ja que en certs casos els programes de reconeixement generen caràcters erronis. Les dades numeritzades i comprovades s’han exportat a un full de càlcul. Per al seu ús s’ha donat unes nocions del funcionament d’aquestes ferramentes. Les dades finals s’han introduït en un apartat de l’arxiu digital creat per a aquest fi.

Que l'aprenentatge i el treball de l'alumne ha estat la digitalització de registres històrics geomagnètics de SSC i SFE encaminats a fer estudis que ens ajuden comprendre millor el nostre entorn i amb ell la protecció i millora del medi ambient. La major part dels resultats de la recerca de l’OE es publiquen ja en accés obert i el productes de valor afegit fruit de la recerca estan en línia a la web de l’OE i enllaçats des d’altres servidors nacionals i internacionals. És més, bona part de les dades generades a l’OE són compartits amb la comunitat científica i amb la societat de manera oberta a través de la nostra pròpia pàgina web o de bases de dades internacionals. Aquesta compartició de les dades afavoreix tant la bon govern (tota administració pot utilitzar les nostres dades publiques per a la millora de la seva gestió), l’educació (sovint grups escolars utilitzen dades nostres, per exemple, climàtiques, per als seus projectes) i la ciència ciutadana (els ciutadans que utilitzen les nostres dades no només aprenen ciència, també ens proporcionen un retorn sobre la qualitat de les dades i necessitats de productes).

 

 soc gc ue